logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 06-08-2021 10:10 przez Artur Dobkowski
Ochrona danych osobowych


Szkoła realizuje politykę ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.), administrator danych osobowych: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku, ul. Grodzieńska 1, 19 – 300 Ełk informuje, iż inspektorem danych osobowych jest pan Artur Dobkowski,

Kontakt do inspektora: iod@rodo.elk.pl (z inspektorem można również skontaktować się listownie na adres administratora sp3@elk.edu.pl ). 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

 

administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku, ul. Grodzieńska 1, 19-300 Ełk.

 

Przedstawicielem administratora jest Dyrektor Szkoły pani Joanna Beata Sokołowska.

 

Kontakt do administratora:

telefon: +48 87 732 60 40,

email: sp3@elk.edu.pl osobiście  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

Twoje dane osobowe możemy przekazywać:

- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,

- innym odbiorcom – podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą żądać przekazywania danych.

 

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@rodo.elk.pl , lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy/transakcji, w czasie przez który możesz wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa i interesu prawnego administratora.

 

Każdemu, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

 

Każdemu, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Artur Dobkowski
Osoba, która odpowiada za treść:
Artur Dobkowski
Czas publikacji informacji:
06-08-2021 10:10
Wprowadzający informację:
Agnieszka Gołdowska
Liczba wyświetleń informacji:
749
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji