logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
logo Ełk
logo BIP

Zamówienia publiczne

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁOW ŻYWNOSCIOWYCH - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE w 2022 r.

Znak sprawy SP3.26.6.2021                                                                                                    Ełk, 22.12.2021 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁOW ŻYWNOSCIOWYCH ARTYKUŁY SPOŻYWCZE w 2022 r.

Zapytanie ofertowe, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy PZP poniżej kwot o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 1 PZP

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm)

  I.        Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku 19 – 300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl

 

II.            Opis przedmiotu zamówienia:

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest: SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOSCIOWYCH - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE .

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  Formularz asortymentowo - cenowy.

3.     Nie dopuszcza się składania ofert, które nie obejmują wszystkich pozycji danego zapytania.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE GODZINY DOSTAW WSKAZANE W ZAPYTANIU OBOWIĄZUJĄ PRZEZ CALY OKRES REALIZACJI ZAMOWIENIA. ZAMAWIAJĄCY BEDZIE ODNOTOWYWAŁ SPÓŹNIENIA DOSTAW.

 

4.      Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji a tzn., że podane ilości są wartościami max. które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie zamawiał artykuły w miarę potrzeb a gwarantowana ilość artykułów to 60% artykułów wymienionych w załączniku nr 2 formularzu asortymentowo- cenowym. Pozostałą część zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie       z zapotrzebowaniem.

5.      Wymagania dotyczące przedmiotu umowy:

 

1) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami  i opinią Sanepidu na własny koszt w terminach, asortymencie i ilościach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem
Zamawiającego.

2) Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru.

3)  Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca.

4) Towar świeży,  I gatunku, najwyższej jakości dopuszczony do obrotu zgodnie
z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatności do spożycia,
z nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania - w tym szczególnie towar spełniający wymogi Polskiej Normy, wymogi określone w ustawie. Towar musi zostać dostarczony:   Towar ma być dostarczony do magazynu przy kuchni szkolnej (wjazd od ul. Sikorskiego) w godz. 07.00-08.00 .

 

ARTYKUŁY SPOZYWCZE – przyprawy zapach świeży po otwarciu                produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty gotowane sypkie, bez sklejania się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni, mętnej konsystencji

 

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone artykuły żywnościowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i przedstawi na żądanie Zamawiającego  stosowne dokumenty zgodnie:  

1)      Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych odsprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach zawartość cukrów, sodu/soli oraz tłuszczy w produktach nie powinna przekraczać wartości wykazanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu (Dz. U.2016  poz.1154)

2)     Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z 2020 r. poz. 284, 285, 1493.) 

3)     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Ray (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności ,

4)     Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno –spożywczych  Dz. U. z 2019 r. poz. 2178, z 2020 r. poz. 285. wraz z aktami wykonawczymi;

5)     Dyrektywami i Rozporządzeniem UE w szczególności Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie Higieny środków spożywczych (Dz. Urz UE L 139 z 30.04.2004 r.str 1) ;Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne rozdz.1 3,t 34 str.319)

6)     6)Rozporządzeniem WE NR 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 Kwietnia 2004 r ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spozycia przez ludzi (DZ.U. L139 z 30.04.2004 , str.55 z późn. zm) Dz. Urz UE Polskie Wydanie specjalne rozdz. 3,t45 str. 75 , z poźn. zm)

7)     7)Rozporządzeniem (WE  178/2002  Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 28 stycznia 2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2002 r z poen. zm: Dz. U. UE Polskie Wydanie specjalne rozdz. 15, t6, str. 463 , z poźn. zm.)

8)     8) Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego(Dz. U. z 2006 r. nr 17, poz. 127 z późn. zm. )

6. Każdy oferowany artykuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: nazwa środka spożywczego, nazwa producenta, wykaz składników występujących w środku spożywczym, termin przydatności do spożycia.

 7.   Dostawy ( w tym  rozładunek ) będą dostarczane do siedziby Zamawiającego do magazynu przy kuchni szkolnej (wjazd od ul. Sikorskiego)

8. Dostawa transportem i na koszt Wykonawcy.

9. Dostawa towaru partiami, stosownie do potrzeb i zamówień Zamawiającego. Wszelkie reklamacje dotyczące dostawy Wykonawca zobowiązany jest załatwić w trybie pilnym od zgłoszenia. W przypadku dostarczenia zamówionego towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości czy niedostarczenia towaru, a także nie dokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy we wskazanym terminie – Zamawiający w w/w okolicznościach ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej . Koszty powstałe z tego tytułu obciążają wykonawcę.

10. Do każdej dostawy Wykonawca dołącza:

·         fakturę

11.Opakowania wypożyczone Zamawiającemu nieodpłatnie lub wliczone w cenę towaru.

Od momentu dostawy towaru do magazynu Zamawiającego, koszty w całym okresie korzystania       z przedmiotu zamówienia ( w tym koszty przechowywania, koszty przetworzenia, koszty wywozu odpadów) są kosztami Zamawiającego, jednakowymi dla wszystkich Wykonawców.

 

III.            Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia od 10 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
z zastrzeżeniem, że dostawy będą realizowane w okresach przebywania dzieci         i młodzieży w placówkach oświatowych.

IV.            Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku 19 – 300 Ełk, ul. Grodzieńska 1 (do magazynu przy kuchni szkolnej wjazd od ul. Sikorskiego).

 

  V.            WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

1)      spełniają warunki udziału w postępowaniu, art. 112 Ustawy PZP dotyczące:

a)     kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem zał.  nr 3

b)     sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku       w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem zał.  nr 3

c)      zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku        w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem zał.  nr 3

d)     i nie podlegają wykluczeniu na podst. Art. 108 Ustawy PZP z 2020 r.

2.     Do oferty Wykonawca składa Oświadczenie zgodnie z zał. Nr 3 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację
o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 2 powyżej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 2 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

 

VI.            INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dotyczy składania ofert) Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następujących formach:

Pisemnie na adres  e-mail sp3@elk.edu.pl  lub w siedzibie zamawiającego do sekretariatu.

 

 

VII.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, OTWARCIE OFERT

 

1.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

1.       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich                       w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.      Zaleca się aby oferta była sporządzona wg Formularza Oferty stanowiącego zał. nr 1 do nin. Zapytania

3.      Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zaleca się również, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron. Całość oferty winna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

4.     Oferta powinna zawierać oprócz wypełnionego zgodnie ze wzorem:
 Formularza oferty zał. Nr 1 :

zał. nr 2 formularz asortymentowo-cenowy,
zał. nr 3 Oświadczenie pełnomocnictwo, w przypadku określonym w ust.1

1)     Wypełnione formularze asortymentowo – cenowe

2)    KRS, CDEIG

5.     Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert.

6.     Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych ARTYKUŁY SPOŻYWCZE.”

7.      Ofertę można też przesłać elektronicznie na adres: e-mail: sp3@elk.edu.pl

Do godz. 12.00 dnia 03.01.2022 r.

 

OTWARCIE OFERT 03.01.2022 r. GODZ. 13.00 SEKRETARIACIE SZKOŁY.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku 19 – 300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl

 

VIII.            OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.       Wykonawca określa cenę całkowitą za realizację zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Oferty ceny brutto oferty zawierającej należny podatek od towarów i usług (VAT).

2.      Ceny podane w ofercie winny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i podane w złotych polskich. Ceny realizacji zamówienia powinny być wyrażone liczbowo.

3.      Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zapytania  oraz obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

4.      Wszystkie pozycje formularza asortymentowo- cenowego muszą zawierać cenę jednostkową brutto,  wartość brutto .Wpisujemy wartość ogółem brutto w załączniku Suma wartości brutto  wszystkich produktów stanowi cenę ofertową.( wpisujemy w Formularzu ofertowym zał. nr 1 do ZAPYTANIA)

5.      Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

6.     Wykonawca musi wycenić każdą pozycję Formularzu asortymentowo- cenowego zał. nr 2, Wykonawca nie może zmieniać jednostek miar, opisów w tabelach, określonych w zał. nr 2 ,

 

IX.            OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Kryteria oceny ofert będzie przebiegać odrębnie dla każdej części zamówienia.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

 

CENA 40%

 

JAKOŚĆ 60%

 

 

 X.            POSTANOWIENIA UMOWNE:

1. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania w dniu poprzedzającym dostawę lub na dwa, trzy dni przed dostawą : telefonicznie określającego ilość oraz rodzaj artykułu.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru na swój koszt własnym transportem                           wraz z jego rozładowaniem w magazynie Zamawiającego. Dostawy ( w tym  rozładunek ) będą dostarczane do siedziby Zamawiającego.

3.Wykonawca wystawiając fakturę VAT jest zobowiązany do stosowania cen widniejących na formularzach asortymentowo- cenowych przez cały okres trwania umowy. 

4. Wykonawca wystawi fakturę   dla  

     Nabywca:

     Gmina Miasto Ełk

     ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4

     19-300 Ełk

     NIP 848 182 54 38

    Odbiorca:

     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku

    ul. Grodzieńska 1

    19-300 Ełk

Faktura będzie przesłana, dostarczona  na adres Odbiorcy:  

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku

ul. Grodzieńska 1

19-300 Ełk

Towar świeży,  I gatunku, najwyższej jakości dopuszczony do obrotu zgodnie                             z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatności do spożycia,                               z nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania - w tym szczególnie towar spełniający wymogi Polskiej Normy, wymogi określone w ustawie.
Towar musi zostać dostarczony:
 W godz. 7.00-08.00.Towary będą zamawiane 1,2 lub 3  dni przed  dostawą telefonicznie. Dostawy ( w tym  rozładunek ) będą dostarczane do siedziby Zamawiającego
do magazynu przy kuchni szkolnej (wjazd od ul. Sikorskiego).


WSZYSTKIE PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOSCI

5. Odbiór towarów będących przedmiotem zamówienia będzie odbywał się w  siedzibie Zamawiającego

6. Zamawiający podczas odbioru towaru zobowiązany jest do sprawdzenia ilości, rodzaju                           i jakości produktów.

7. Przejęcie odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru w magazynie Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, ze nie uchyla to odpowiedzialności Wykonawcy  za ukryte wady jakościowe towaru.

8. W przypadku dostarczenia towaru z wadami (dotyczy to jakości, świeżości, terminu przydatności do spożycia) lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub parametrami określonymi w ofercie, Zamawiający może odmówić jego przyjęcia i żądać wymiany na towar wolny od wad.

9. Wykonawca po przyjęciu reklamacji zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia do 1 godz . zamiast produktów wadliwych takiej samej ilości produktów wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej  z opóźnienia  bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.

10. Za wykonanie dostaw określonych w niniejszej umowie w ilościach ustalonych                  w załączniku Nr 2 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy …\

Wynagrodzenie:

………………………………….………………………………………………...………..złotych  netto ( słownie)

 

…………………………………………………..……………………………….……………………PLN netto

…................................................................................................ złotych brutto (słownie:)

 

11. Za dostarczony asortyment Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę wynikającą                      z określonych w ofercie cen jednostkowych dostarczanego asortymentu.

12. Nie przewiduje się waloryzacji ceny oferty.

13. Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy umieszczony na fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania oryginału faktury.

14. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie kwota odpowiadająca iloczynowi ilości faktycznie dostarczonych towarów wg ich rodzaju oraz cen zawartych w ofercie. Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji a tzn., że podane ilości są wartościami max. które należy wycenić             w ofercie cenowej. Zamawiający będzie zamawiał artykuły w miarę potrzeb a gwarantowana ilość artykułów to 60% artykułów wymienionych w załączniku nr 2 Formularzu Asortymentowo- cenowym. Pozostałą część zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie         z zapotrzebowaniem.

15.Umowa zostaje zawarta na czas określony od podpisania umowy  do 31.12.2022 r.                z zastrzeżeniem, że dostawy będą realizowane w okresach przebywania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

16. Strony ustalają osoby upoważnione do bieżących kontaktów w trakcie realizacji umowy:

a) ze strony Zamawiającego Anna Budzińska

b) ze strony Wykonawcy ………….........................................................................................……………………………………….….

17. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa             i ustalonych zwyczajów  z poszanowaniem praw drugiej strony.

18.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości

a) 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności,                                        za które odpowiada Wykonawca.

b) 1 % wartości partii dostawy danego dnia nie dostarczonej w terminie, za każdą rozpoczęta godzinę opóźnienia max do 5 godzin. 

Dostawca wyraża zgodę na potrącenie w/w kar umownych  z należności wynikających             z faktury VAT lub rachunku.

Jeżeli kara umowna  nie wyczerpuje całości szkody zamawiający może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

19. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

20. Za niedotrzymanie terminu płatności faktur Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

21. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

22. Zgodnie z art. 456 ustawy PZP Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy   w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości            o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytuł wykonania części umowy.

23.W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności powtarzających się opóźnień w realizacji dostaw, mimo bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń, stronie poszkodowanej przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy strony naruszającej.

24. Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności, których  nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy, polegające na:

a) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w tym zmiany ustawowe zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b) zmiany terminu, częstotliwości dostaw i sposobu wykonywania umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zamiana sposobu wykonywania lub terminu, częstotliwości realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.

c)w zakresie rzeczowym przedmiotu umowy tj. zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową , pod warunkiem , iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości , za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.

d)przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego, pod warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości za cenę nie wyższa niż cena produktu objętego umową.

e)wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/ udoskonalonego produktu powodującego wycofanie dotychczasowego za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową oraz lepszą jakością.

f)dopuszcza się zmiany umowy  w zakresie numeru katalogowego, nazwy produktu wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów- w przypadku wprowadzenia niniejszych zmian przez producenta potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

g) zwiększenia o 10% wartości umowy brutto o ile stało się to niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostawy oraz prawidłowego funkcjonowania stołówki na skutek okoliczności jakich nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania o zamówienie.

25. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy gdy zmiany te są nieistotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

26. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

27.Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

28.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

 

XI.            Osoba upoważniona do kontaktu:

1. Anna Budzińska 87 732 60 37

 

XII.            Ochrona danych osobowych:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Joanna Beata Sokołowska, 19-300 Ełk, zwane dalej w skrócie Administratorem.

2. Przedstawicielem Administratora jest inspektor ochrony danych u administratora z którym można skontaktować się pod adresem iod@rodo.elk.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Kontakt do Administratora: telefon: +48 87 732 60 41 e-mail: sp3@elk.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w projekcie czynności kontrolnych i audytowych.

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim

8. Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

9. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym, mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie oraz wykonanie umowy.

 

Załączniki:

1.       Załącznik nr 1 formularz oferty

2.      Załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy

3.      Załącznik nr 3 oświadczenie

Status
Rozstrzygnięty
Tryb
nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Zamawiający
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
Termin składania ofert / wniosków
03-01-2022 12:00
Termin otwarcia ofert / wniosków
03-01-2022 13:00
Data ogłoszenia
22-12-2021

Załączniki

1. 733278735_załącznik nr 1 Formularz ofertowy .doc (84.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 22-12-2021 16:28 | Data wytworzenia informacji: 22-12-2021
2. 1206929200_Załącznik nr 2 formularz asortymentowo cenowy-1.xlsx (29.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 22-12-2021 16:28 | Data wytworzenia informacji: 22-12-2021
3. 1199765277_Załącznik nr 3.docx (16.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 22-12-2021 16:29 | Data wytworzenia informacji: 22-12-2021
4. 378317072_Protokół .pdf (676.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 04-01-2022 11:11 | Data wytworzenia informacji: 04-01-2022

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Joanna Sokołowska
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Budzińska
Czas publikacji informacji:
04-01-2022 11:11
Wprowadzający informację:
Joanna Sokołowska
Liczba wyświetleń informacji:
267
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji