logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
logo Ełk
logo BIP

Zamówienia publiczne

Wymiana instalacji elektrycznej

Ełk, 25.03.2022 r.

Znak sprawy SP3.26.3.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

     I.        Zamawiający:    

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku 19 – 300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl

 

 

        II.            Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace na wymianę instalacji elektrycznej i technicznej oraz wykonanie pomiarów elektrycznych. Pracę będą wykonywane w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku o powierzchni 68 m2 .

Termin wykonania zamówienia:

11.04.2022 r. – 30.04.2022 r.

    III.            Warunki udziału w postępowaniu:

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2.       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.       Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

    IV.            Sposób przygotowania i termin złożenia oferty:

1.       Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie oraz powinna zawierać wszystkie koszty usługi.

2.       Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

3.       Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

4.       Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym poniżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem jej składania.

5.       Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą nazwę i adres Zamawiającego, nazwę  i adres wykonawcy oraz napis „Zapytanie ofertowe SP3.26.3.2022” należy złożyć              do  04.04.2022r. do godziny 12.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3  im. Henryka Sienkiewicza w Ełku przy ulicy  Grodzieńskiej 1.

6.       Wykonawca składa tylko 1 ofertę.

7.       Jednym kryterium wyboru jest cena.

      V.            Założenia do umowy:

1.       Zamawiający przewiduje podpisanie standardowej umowy, w której zawarte zostaną m.in. następujące zasady:

a)      Płatność nastąpi przelewem po dokonaniu odbioru prac, na podane konto wykonawcy, w terminie 14 dni od daty złożenia faktur przez wykonawcę. Złożenie faktury przez wykonawcę nie może nastąpić wcześniej niż w dniu odbioru prac.

2.       Kary umowne:

a.       za opóźnienie w realizacji zamówienia 0,5% za każdy dzień zwłoki (netto),

b.      za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 20% kwoty oferty (netto),

c.       Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę,

d.      Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne,

e.      zapłata kar umownych nastąpi w terminie 5 dni od otrzymania noty księgowej lub wezwania do ich uiszczenia.

    VI.            Rozstrzyganie sporów

Spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia między Stronami spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

Status
Rozstrzygnięty
Tryb
nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Zamawiający
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
Termin składania ofert / wniosków
04-04-2022 12:00
Termin otwarcia ofert / wniosków
04-04-2022 13:00
Data ogłoszenia
25-03-2022

Załączniki

1. 1345111470_załącznik nr 2 Formularz ofertowy Sp3 .doc (86.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 25-03-2022 13:46 | Data wytworzenia informacji: 25-03-2022
2. 1380292656_protokół postępowania.pdf (230.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 05-04-2022 11:05 | Data wytworzenia informacji: 05-04-2022

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Joanna Sokołowska
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Nieścier
Czas publikacji informacji:
05-04-2022 11:05
Wprowadzający informację:
Joanna Sokołowska
Liczba wyświetleń informacji:
89
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji