logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
logo Ełk
logo BIP

Zamówienia publiczne

Laboratoria Przyszłości: Dostawa pracowni 3D

Ełk, 11.01.2022r.

Znak sprawy SP3.26.1.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł, niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - art. 2 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

 

     I.        Zamawiający:    

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku 19 – 300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl

 

        II.            Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Szczegółowy opis zamówienia jest  w dokumencie „SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA” który stanowi załącznik nr 1 do tego zapytania.

 

    III.            Termin wykonania zamówienia:

30 dni od podpisania umowy.

 

    IV.            Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im.Henryka Sienkiewicza w Ełku 19 – 300 Ełk, ul. Grodzieńska 1.

 

      V.            Sposób przygotowania i termin złożenia oferty:

1.       Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie oraz powinna zawierać wszystkie koszty usługi.

2.       Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

3.       Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 2.

4.       Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym poniżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem jej składania.

5.       Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą nazwę i adres Zamawiającego, nazwę  i adres wykonawcy oraz napis „Zapytanie ofertowe SP3.26.1.2022 należy złożyć do  20.01.2022 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3  im. Henryka Sienkiewicza w Ełku przy ulicy  Grodzieńskiej 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sp3@elk.edu.pl

6.       Wykonawca składa tylko 1 ofertę.

 

 

    VI.            Ocena Ofert :

 

1. Kryteria oceny ofert: 100% cena.

2. Cena ryczałtowa, powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.

3. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający może prowadzić z Wykonawcami negocjacje w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków realizacji zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

 

  VII.            Założenia do umowy:

 Wzór umowy załącznik nr 3.

VIII.            Osoby upoważnione do kontaktu:

1. Szymon Zaniewski 535-778-385

2. Olga Nieścier 508-128-599

 

    IX.            Ochrona danych osobowych:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Joanna Beata Sokołowska, 19-300 Ełk, zwane dalej w skrócie Administratorem.

2. Przedstawicielem Administratora jest inspektor ochrony danych u administratora z którym można skontaktować się pod adresem iod@rodo.elk.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

3. Kontakt do Administratora: telefon: +48 87 732 60 41 e-mail: sp3@elk.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w projekcie czynności kontrolnych i audytowych.

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim

8. Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

9. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym, mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie oraz wykonanie umowy.

 

 

Załączniki:

1.       Załącznik nr 1  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.       Załącznik nr 2  formularz oferty

3.       Załącznik nr 3  wzór umowy

 

 

 

Status
Nierozstrzygnięty
Tryb
nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Zamawiający
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
Termin składania ofert / wniosków
20-01-2022 12:00
Termin otwarcia ofert / wniosków
20-01-2022 13:00
Data ogłoszenia
11-01-2022

Załączniki

1. 335289603_załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja techniczna Sp3.docx (107.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 11-01-2022 12:57 | Data wytworzenia informacji: 11-01-2022
2. 353090960_załącznik nr 2 Formularz ofertowy Sp3 .doc (93.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 11-01-2022 12:57 | Data wytworzenia informacji: 11-01-2022
3. 1164506182_załącznik nr 3 - wzór umowy sp3.docx (41.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 11-01-2022 12:57 | Data wytworzenia informacji: 11-01-2022
4. 105957987_Protokół postępowania.pdf (441.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 21-01-2022 13:39 | Data wytworzenia informacji: 21-01-2022

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Joanna Sokołowska
Osoba, która odpowiada za treść:
Olga Nieścier
Czas publikacji informacji:
21-01-2022 13:40
Wprowadzający informację:
Joanna Sokołowska
Liczba wyświetleń informacji:
267
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji